دیکشنری ف فتوسفر (نور سپهر) (photosphere)


فتوسفر (نور سپهر) (photosphere)

فتوسفر نام سطح درخشان خورشید است. درجۀ حرارت این سطح حدود 6000 درجۀ کلوین می باشد.

انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده از فتوسفر به زمین نور و حرارت می دهد.

منبع :  www.noojum.com