دیکشنری ک كره سماوي (celestial sphere)


كره سماوي (celestial sphere)

كره سماوي يك توپ بزرگ و فرضي است. دانشمندان فرض دارند كه اين توپ بزرگ زمين را احاطه كرده است. ستاره‌ها و ديگر اجرام نجومي مي‌توانند به عنوان نقاطي بر روي سطح كره سماوي تصور شوند. محور زمين از شمال به قطب شمال سماوي و از جنوب به قطب جنوب سماوي مي رسد. همان طور كه زمين به دور خود مي‌چرخد اين قطبها ثابت به نظر مي‌رسند.

كره سماوي به دو نيمكره مساوي توسط استواي سماوي تقسيم مي‌گردد.

منبع :  www.noojum.com