دیکشنری ک كلمبوس (Columbus)


كلمبوس (Columbus)

كلمبوس، يك پروژه بزرگ آژانس فضايي اروپاست. اين پروژه بخش‌هاي متعددي را در بر مي‌گيرد. اولين بخش آن، يك آزمايشگاه مدار گرد كاملاً اتوماتيك و بدون سرنشين به نام فضاپيماي قابل برگشت اروپايي يا يوركا مي‌باشد. يك آزمايشگاه با سرنشين يا يك سفينه تحت فشار متصل يا APM، به ايستگاه فضايي بين‌المللي فريدم (آلفا) ملحق خواهد شد.

در پروژه كلمبوس يك يا دو پايگاه قطبي مدار گرد، وسايلي را براي مشاهده زمين با خود حمل خواهند كرد.

منبع :  www.noojum.com