دیکشنری گ گروه (Crew)


گروه (Crew)

گروه، فضانورداني هستند كه در يك فضاپيما پرواز كرده، همچنين آن اداره مي‌كنند. گروه به طور معمول شامل حداقل دو نفر مي‌شود. اين دو شامل يك فرمانده كه ممكن است يك خلبان نيز باشد و يك خلبان يا مهندس پرواز است.

اعضاي ذخيره گروه ممكن است بيشتر براي انجام آزمايشهايي در خلال پرواز مورد نياز باشند.

منبع :  www.noojum.com