دیکشنری گ گروه محلی (local Group)


گروه محلی (local Group)

گروه محلی یک گروه از کهکشان هاست. کهکشان زمین عضوی از گروه محلی است. گروه محلی شامل 25 کهکشان است که با شعاعی حدود 4/2 میلیون سال نوری گسترده شده است.

کهکشان های گروه، محلی شامل کهکشان آندرومیدا و راه شیری می شوند.

منبع :  www.noojum.com