دیکشنری م محور (axis)


محور (axis)

محور، يك خط فرضي مستقيم است كه از مركز يك شيء عبور مي‌كند. اگر شيء در حال گردش باشد حول محور خود مي‌چرخد. زماني كه آن شيء براي يك چرخش كامل حول محور خود صرف مي‌كند، پريود محوري نام دارد.

زمين هر 24 ساعت يكبار حول محور خود مي چرخد.

منبع :  www.noojum.com