دیکشنری م ماده تاريك (dark matter)


ماده تاريك (dark matter)

ماده تاريك، يك نظريه است. اين نظريه براي توصيف آن دسته مواد در جهان كه تقريباً هيچ نوري از آنها متصاعد نمي‌شود يا كاملاً غير قابل رويت هستند، به كار مي‌رود. در اين صورت ماده تاريك قابل رويت نيست و تاثير جاذبه آن دليل بر وجود آن است. دانشمندان بر اين باورند كه ما فقط تقريباً يك درصد از تمام مواد موجود در جهان را مي‌بينيم. آنها عقيده دارند مقدار زيادي از مواد تاريك در درون و بيرون كهكشان‌ها وجود دارند.

ماده تاريك ممكن است شكل سياهچاله‌ها، ذرات يا ستاره‌هاي كم نور را به خود بگيرند.

منبع :  www.noojum.com