دیکشنری م مشعل (facula)


مشعل (facula)

مشعل نقطه ای روشن در خورشید یا در فتوسفر (نور سپهر) آن است. مشعل ابری درخشان است که دقیقاً از هیدروژن تشکیل شده است. مشعل ها معمولاً در جایی ظاهر می شوند که در آنجا گروهی از لکه های خورشید در حال شکل گرفتن می باشند. این امر حدوداً 15 روز به طول می انجامد.

مشعل ها توسط کریستف شینر در سال 1611 میلادی کشف گردیدند.

منبع :  www.noojum.com