دیکشنری م مرکز کهکشان (galactic centre)


مرکز کهکشان (galactic centre)

مرکز کهکشان مناطق مرکزی کهکشان راه شیری را توصیف می کند. اخترشناسان قادر به دیدن مرکز کهکشان نیستند، چون ابرهای بسیار بزرگ غبار مانع دیدن آن هستند. یک منبع قوی امواج رادیویی در مرکز کهکشان وجود دارد که به نام صورت فلکی قوس A (صورت فلکی رامی A) خوانده می شود و نیز تعدادی ابرهای گازی بسیار بزرگ نزدیک مرکز کهکشان وجود دارند.

به نظر دانشمندان، یک سیاهچاله در مرکز کهکشان وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com