دیکشنری م مأموریت فوبوس (Phobos mission)


مأموریت فوبوس (Phobos mission)

مأموریت فوبوس یک مأموریت فضایی بدون سرنشین شوروی بود که به مدار مریخ رفت. پرتاب این مأموریت در سال 1989 میلادی انجام گردید.

مأموریت فضایی فوبوس شرایط فوبوس را مانند مریخ مورد بررسی قرار داد.

منبع :  www.noojum.com