دیکشنری م ماهوارۀ مدار گَرد تلویزیونی مادون قرمز (تیروس) (TIROS)


ماهوارۀ مدار گَرد تلویزیونی مادون قرمز (تیروس) (TIROS)

ماهوارۀ مدارگرد تلویزیونی مادون قرمز، Television Infra-Red Orbital Satellite)) دو گروه از ماهواره های هواشناسی بودند. اولین گروه در سال 1960 میلادی و دومین گروه در سال 1970 میلادی پرتاب گردیدند. حساسه گرهای (دریابه های) مادون قرمز در شب می توانستند مورد استفاده قرار گیرند و تفاوت بین ابرها، دریا و خشکی را مشخص کنند. ماهواره های بعدی تیروس در مداری به دور قطبین زمین قرار گرفتند.

ماهواره های مدارگرد تلویزیونی مادون قرمز اطلاعات هواشناسی روزانه را از سراسر زمین جمع آوری می کردند.

منبع :  www.noojum.com