دیکشنری ن نیروی (G- force) G


نیروی (G- force) G

نیروی G انرژی مانند یک کشش گرانشی را توصیف می کند. نیروهای G در طول یک پرتاب توسط فضا نوردان احساس می شوند. نیروهای G در فضاپیمای اولیه تا هفت G یا هفت گرانش اندازه گیری شد. فضانوردان قادر به حرکت دادن دست و پاهایشان نبودند. آنها احساس سنگینی بسیار می کردند. دانشمندان اکنون توانسته اند اثر نیروی G را کاهش دهند. فضانوردان در آن فضاپیما سه برابر کشش معادل گرانش معمولی یا سه G را احساس کردند. بدن آنان سه برابر وزنشان در روی زمین سنگین است.

نیروی G فقط هنگامی احساس می شود که راکت پرتاب شده در حال شتاب گرفتن باشد.

منبع :  www.noojum.com