دیکشنری ن نوترینو (neutrino)


نوترینو (neutrino)

نوترینو ذرۀ کوچکی از ماده است که به هنگام فروپاشی اتم رادیواکتیو بیرون داده می شود. نوتوینو بار الکتریکی و جرم ندارد. این ذره در فضا با سرعت نور حرکت می کند.

وجود نوترینوها در سال 1956 میلادی کشف گردید.

منبع :  www.noojum.com