دیکشنری ن نظریۀ کوانتوم (quantum theory)


نظریۀ کوانتوم (quantum theory)

نظریۀ کوانتوم، توصیف روشی است که در آن انرژی تشعشعات الکترومغناطیسی توسط اتم ها بیرون داده می شود. نظریۀ کوانتوم مدعی است که انرژی به صورت پیوسته نیست بلکه به صورت ناپیوسته بیرون داده می شود که گروه های کوانتا یا فوتون ها نامیده شده اند، و نسبتاً شبیه بسته هایی از انرژی هستند.

گسترش نظریۀ کوانتوم در اوایل سدۀ 1900 میلادی نظریات دانشمندان را در مورد تشعشعات تغییر داد.

منبع :  www.noojum.com