دیکشنری ه هوا (air)


هوا (air)

هوا، مخلوطي است از گازهايي كه جو زمين را تشكيل مي‌دهند. 78 درصد هوا را نيتروژن و 21 درصد آنرا اكسيژن و آرگون تشكيل مي‌دهد. دي اكسيد كربن، ديگر گازها و بخار آب مقادير كمي از هوا را تشكيل مي‌دهند.

در ماه هوا وجود ندارد.

منبع :  www.noojum.com