تصاویر جدید مریخ

(بروزرساني: پنجشنبه 23 آذر) چند وقتی از فرود موفقيت آميز مريخ نورد "کنجکاوي" گذشته است. اما این تازه آغاز ماجراست. حال زمان شروع بخش اصلي ماموريت کنجکاوی و جستجو براي حيات در مريخ است. پس با ما همراه باشيد تا از آخرين اخبار مريخ مطلع گرديد...

در ادامه اين مطلب جديدترين عکس هاي ارسالي مريخ نورد "کنجکاوي" را مي بينيد. با توجه به تعداد بالاي عکس هايي که در روزهاي آينده نيز ارسال خواهند شد، بجاي ايجاد تاپيک جديد براي هر عکس، کليه عکس ها را در همين مقاله قرار خواهيم داد. اين امر از لحاظ ايجاد مبحثي جامع است که کليه تصاوير جديد مريخ را پوشش دهد و بدين ترتيب از پراکندگي عکس ها در مطالب مختلف جلوگيري خواهيم نمود. اميدواريم از ديدن عکس هاي جديد مريخ لذت ببريد...

 

 


mars-photos

Scoop Marks in the Sand at 'Rocknest'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Windblown Sand from the 'Rocknest' Drift

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Sampling of Martian Soils

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Inspecting Soils Across Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Heating Martian Sand Grains

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Atmospheric Loss on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Signs of Perchlorates and Sulfur Containing Compounds

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Chlorinated Compounds at 'Rocknest'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Rover's Traverse, August through November 2012

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Martian Rock Called 'Rocknest 3'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Panoramic View From 'Rocknest' Position of Curiosity Mars Rover

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mars Rock 'Rocknest 3' Imaged by Curiosity's ChemCam

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Thermal Tides at Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Five Bites Into Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Pressure Cycles on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Daily Cycles of Radiation and Pressure at Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Longer-Term Radiation Variations at Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mountain Winds at Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Signs of a Whirlwind in Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Lifting SAM Instrument for Installation into Mars Rover

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

The Five Most Abundant Gases in the Martian Atmosphere

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Potential Sources and Sinks of Methane on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Volatiles on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Weighing Molecules on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

High-Resolution Self-Portrait by Curiosity Rover Arm Camera

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

X-ray Diffraction, Big and Small

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Detector for CheMin

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Shake it up, CheMin

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Wind-Blown Martian Sand

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Digs In

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First X-ray View of Martian Soil

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Dust Devils Stirring It Up

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rock 'Burwash' Near Curiosity, Sol 82

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rock 'Et-Then' Near Curiosity, Sol 82

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

New York City Students Trace 'Red Road to Mars'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Bright Particle in Hole Dug by Scooping of Martian Soil

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First Sample Placed on Curiosity's Observation Tray

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Three Bites Into Martian Ground

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Bright Particle of Martian Origin in Scoop Hole

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Small Debris on the Ground Beside Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Location During First Scooping

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Target: Jake Matijevic Rock

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

High-Resolution View of Cross-Section Through a Mars Ripple

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Too Big for the Sieve

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Sand Filtered through Curiosity's Sieve

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Thanks for the Scrub

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Glenelg' in 3D

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity at Bradbury Landing Site in 3D

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Parachute and Back Shell in 3D

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

View of Curiosity's First Scoop Also Shows Bright Object

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

View on the Way to 'Glenelg'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Travels Through Sol 56

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Rocknest' From Sol 52 Location

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Wheel Scuff Mark at 'Rocknest'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

CHIMRA: Scoops, Sieves and Delivers Samples

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Internal Chambers of CHIMRA

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Martian Streambed Evidence Rock in 3-D

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Bathurst Inlet' Rock on Curiosity's Sol 54, Context View

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Bathurst Inlet' Rock on Curiosity's Sol 54, Close-Up View

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Where Water Flowed Downslope

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Roadside Discoveries

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Remnants of Ancient Streambed on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Downslope of the Fan

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Best View of Goulburn Scour

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

xLink to a Watery Past

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rock Outcrops on Mars and Earth

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Dry Streambed on Alluvial Fan in Northern Chile

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Rock-Contact Science Begins

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mars Hand Lens Imager Nested Close-Ups of Rock 'Jake Matijevic'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

curiosity's Stars and Stripes

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

President's Signature On Board Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Traverse Map Through Sol 43

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Jake Matijevic' Contact Target for Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

On the Road to Glenelg

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Dark Bands Run Through Light Layers

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Comparing Phobos Views

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Phobos in Transit

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

3D View of MAHLI Calibration Target

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Opening and Closing SAM

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Portrait of APXS on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Piece of New Mexico on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Calibrating APXS on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Hello, MAHLI

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Martian Sand Grains on Penny

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Wheels and a Destination

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Getting Ready for Sampling on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Say 'Ahh' on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Panorama of Curiosity's Belly Check

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Sealed Organic Check Material on Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Belly Check for Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Calibration Target for Curiosity's Arm Camera

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Lincoln Penny on Mars in Camera's Calibration Target

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First Image From Curiosity's Arm Camera With Dust Cover Open

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Martian Ground Seen by Arm Camera With and Without Dust Cover

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rover Takes Self Portrait

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Dissecting the Scene of Sky Crane Crash

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Rover's Journey Begins

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Relics of Rover's Landing

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Traverse Map Through Sol 29

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Location During Arm Checkouts

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Robotic Arm

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Tools at Curiosity's 'Fingertips'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Work Bench

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Flexing Curiosity's Arm

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Contact Instrument Calibration Targets on Mars Rover Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Camera on Curiosity's Arm as Seen by Camera on Mast

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Looking Back at Tracks from Sol 24 Drive

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

3-D View from Bradbury Landing Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Orbiter View of Curiosity From Nearly Straight Overhead

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Marks of Laser Exam on Martian Soil

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Martian Soil on Curiosity's Wheels After Sol 22 Drive

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Tracks from Eastbound Drive on Curiosity's Sol 22

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Leaves Its Mark

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Reading the Rover's Tracks

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Tracks Its Tracks

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

'Reach for the Stars' Goes Interplanetary

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

From Infinity and Beyond

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Evidence of Curiosity's Second Drive

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Big Wheels Keep on Rollin'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Landing Site Panorama, with the Heights of Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Focusing the 34-millimeter Mastcam

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Focusing the 100-millimeter Mastcam

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 


mars-photos

Layers at the Base of Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Grand Canyon Similar to Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Getting to Know Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Sample Analysis at Mars Instrument, Side Panels Off

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Speaks and Orbiters Listen

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 mars-photos

Curiosity Speaks Volumes

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 mars-photos

Curiosity's First Track Marks on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Arm Extension, Full Resolution

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Making Tracks on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rover Takes Its First 'Steps'

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

After the Laser Shots

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Zapping Rocks Exposed by the Sky Crane's Thrusters

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Coronation's Chemicals

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Laser Plasmas on Earth and Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Wiggle in the Gravel

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Part of Curiosity's Outstretched Arm, Full-Resolution

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

End of Curiosity's Extended Arm, Full-Resolution

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Blasts Ground with Neutrons

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Laying the Groundwork for Curiosity's DAN

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Location of DAN on Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Weather Sensors from Spain on Mars Rover Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First Pressure Readings on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Sample Weather Report

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Extends Arm for First Time on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

The Heights of Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First Laser-Zapped Rock on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

All Around Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Glenelg Intrigue

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Martian Treasure Map

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Still Life with Rover

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Naming the Scour Marks

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Goulburn Scour Mark

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Head of Mast on Mars Rover Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

The Promised Land

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Readying CheamCam

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Rock Star

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Rock Star, Up-Close

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Whole New World for Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity in Exaggerated Color

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Cradled by Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Destination Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

First Hi-Res Color Mosaic of Curiosity's Mastcam Images

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 


mars-photos

Wall of Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Destination Mount Sharp

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Exposed by Rocket Engine Blasts

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Now You See an Impact Plume, Now You Don't

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Inspecting Curiosity's Descent Stage Crash Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Witnessing the Descent Stage Crash?

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Traces of Landing

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Hitting the Marks

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mars Weather Map, Aug. 5

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Guided Tour of Curiosity's Martian Landing

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Zeroing in on Rover's Landing Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Landing Accuracy on Mars: A Historical Perspective

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Quad

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Set of Blast Marks in Color, Right Side

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mount Sharp on the Horizon

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Gale Crater Vista, in Glorious Color

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Clear Look at the Rover Deck

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Checking out the Rover Deck in Full Resolution

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Crisp View from Inside Gale Crater

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rocket Thrusters Expose Bedrock

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's New Home

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Heat Shield in Detail

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Before and After Curiosity's Touchdown

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Ballasts Hitting the Surface, Close-Up

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Ballasts Hitting the Surface, Close-Up, Unannotated

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Gravel-Covered Martian Surface

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

A Better Look of the Martian Surface

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Looks Away from the Sun

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Takes It All In

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Rover's Self Portrait

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Radiation Measurements on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Nailing Down Curiosity's Landing Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Landscape Portrait in Context

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

3-D View from the Front of Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Clear Views on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

3-D View from Behind Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

3-D View from the Front of Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Scene of a Martian Landing

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Final Resting Spot for Curiosity's Heat Shield

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Evidence of a Job Well Done

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Signs of the Sky Crane's Impact

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted!

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Narrowing in on Curiosity's Landing Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Color Image of the Martian Landscape

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Early Views of Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Heat Shield in View

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Behold Mount Sharp!

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted on Parachute by Orbiter

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Sails to Mars as Heat Shield Falls Away

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Looking Back at the Crater Rim

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Flying Over Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted on Parachute by Orbiter

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity's Rear View, Annotated

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Geological Diversity at Curiosity's Landing Site

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Revised Landing Target for Mars Rover Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Altered Landing Target in Gale Crater, Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Destination Gale Crater in August 2012

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity - Robot Geologist and Chemist in One!

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Watching Test Drives in California for Rover Mission to Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Test Rover Aids Preparations in California for Curiosity Rover on Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Testing Precision of Movement of Curiosity's Robotic Arm

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Calibration Target on Curiosity for Camera on Rover's Arm

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Full-Scale Image of MAHLI Calibration Target

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

MAHLI Calibration Target in Ultraviolet Light

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Calibration Target as Seen by Mars Hand Lens Imager

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Lincoln Cent on Mars Rover

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Contact Instrument Calibration Targets on Mars Rover Curiosity

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Three Generations in Mars Yard, High Viewpoint

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Three Generations of Rovers with Crouching Engineers

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Fish-eye View in 3D

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

NASA's Curiosity Rover in Profile

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Curiosity Bound for Mars

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


mars-photos

Mars Science Laboratory Launches

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگ اينجا کليک کنيد.

 

 


 

 

منبع : سايت نجوم ايران

شيوا خسروي / ناسا