سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ارتباط نوین رادیویی با تلسکوپ هرشل


ارتباط نوین رادیویی با تلسکوپ هرشل

براى نخستين بار در تاريخ پروازهاى فضايى، فناورى تلفن همراه براى ارسال پيام هاى راديويى به زمين مورد استفاده قرار گرفت. تلسکوپ فضایی هرشل كه چهاردهم ماه مه پرتاب شد، دو روز بعد با استفاده از فناورى مشابهى كه در GSM شبكه تلفن همراه به كار مى رود، داده هايى را به صورت آزمايشى به ايستگاه رديابى ESA ارسال نمود.

تلفيق GMSK براى اولين بار در فضا به كار گرفته مى شود. GMSK معمولا در سيستم سراسرى براى ارتباطات سيار GSM شبكه تلفن همراه و به دليل كارايى آن در پهناى باند مورد استفاده قرار مى گيرد. در يك GSM نمونه در شبكه تلفن همراه فناورى مشابهى داده ها را با سرعت پايين ترى منتقل مى كند.

فضاپيماى پلانك كه همراه با هرشل پرتاب شد نيز از فناورى GMSK استفاده مى كند و قابليت انتقال آن بعدها در طول ماموريت اين ماهواره آزمايش خواهد شد. در طول اين ماموريت ها ، ارتباطات مبتنى بر GMSK براى انتقال داده هاى گردآورى شده با ابزارهاى علمى هرشل و پلانك توسط هر دو فضاپيما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شبكه سراسرى GSM هم اكنون بيش از 80 درصد جمعيت جهان را در بيش از 212 كشور و منطقه پوشش مى دهد و به زودى تا 1.5 ميليون كيلومتر فراتر يعنى تا نقطه لاگرانژى دوم (L2) كه مقصد مدارى نهايى پلانك وهرشل است، گسترش خواهد يافت.

نگارش یافته بنیامین پیری از nightsky.ir