سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها رفتن به درونی ترین لبه سیاه چاله


رفتن به درونی ترین لبه سیاه چاله

رصد خانه نیتوتن اخترشناسان را به لبه یک سیاه چاله می برد!اخترشناسان با استفاده از اطلاعات (داده) های جدید رصد خانه فضایی نیوتن ایسا نسبت به هر زمان دیگر به نزدیکترین مرز های یک سیاه چاله عظیم در مرکز یک کهکشان دور رفتند. 

این کهکشان که 1H0707-495 نام دارد به مدت چهار مدار 48 ساعته رصد خانه فضایی اشعه ایکس نیوتن بدور زمین زیر نظر گرفته شده بود. در گذشته گمان میرفت که ابر های از گرد و غبار کهکشان مانع دیدن مرکز آن یعنی سیاه چاله می شود، اما رصد های تازه درونی ترین اعماق این کهکشان را برای ما آشکار ساخت.

اندریو فابین از دانشگاه کمبریج که ریاست این رصد ها و ارزیابی ها را به عهده دارد می گوید "حالا می توانیم نقشه منطقه اطراف سیاه چاله را با سرعت طرح کنیم. قبل از پیوستن نهایی ماده، اشعه ایکس از آن بازتاب و منعکس می شود. اتم های آهن در زمان گردش بدور سیاه چاله نشانه هایی از خطوط طیفی آهن را در نور منعکس شده از خود بازتاب میدهند. خطوط طیفی آهن به علت مشخصات و روش های مختلف پیچیده و بی نظم می شوند: اولأ اتم های آهن در حال گردش به علت سرعت آشفته می شوند و دوم اینکه انرژی لازم برای اشعه ایکس تا بتواند از میدان گرانشی سیاه چاله فرار کند و سوم چرخش خود سیاه چاله.

 

رصد خانه فضایی اشعه ایکس نیوتن برای اولین بار دو ترکیب درخشان از تابش آهن را در اشعه ایکس بازتاب شده که قبلأ هرگز در یک کهکشان فعال بصورت یکجا دیده نشده، کشف نموده است. 

این ترکیبات درخشان که بنام خطوط L و K مشهور اند، در صورتی چنین درخشان دیده می شوند که آهن با فراوانی زیاد در آن وجود داشته باشد. مشاهده هر دو ترکیب در این کهکشان نشان میدهد که هسته آن در مقایسه با دیگر کهکشان ها مقدار زیاد آهن دارد.

درخشندگی تابش مستقیم اشعه ایکس گهگاهی تغییر می کند. در جریان رصد خط L آهن معلوم شد آنقدر درخشان است که حتی با وجود تغییرات می توان آن را دنبال کرد.

 

تحلیل و ارزیابی جدی اطلاعات (داده) های آماری، به مدت 30 ثانیه تأخیر را در درخشندگی اشعه ایکس آشکار ساخت که در صفحه اطراف سیاه چاله منعکس گردید. این تأخیر امکان اندازه گیری منطقه بازتاب و مشخص نمودن جرم سیاه چاله را داد که معلوم شد 3 تا 5 میلیون برابر جرم خورشید می باشد.

رصد ها نشان داد که سیاه چاله به سرعت در حال گردش است و به محض قرار گرفتن ماده در محدوده فضای بلعیده شدن، با چنان سرعتی آن را می بلعد که در هر ساعت به اندازه دو زمین را در داخل خود فرو می دهد و نابود می کند.

 

این تیم با استفاده از روش جدید خود کهکشان را بیشتر مورد ارزیابی قرار میدهد، زیرا هنوز موضوعات زیادی برای مطالعه وجود دارد. درست همانند فرو رفتن آب در داخل سوراخ دستشویه یا حمام، فرو رفتن ماده در درون سیاه چاله در حد غیر قابل تصور سریع است و تراکم ماده در لبه سیاه چاله به علت میدان گرانشی که وجود دارد یک پروسه بسیار آشفته می باشد.

روش جدید به اخترشناسان امکان میدهد تا نقشه این پروسه را با تمام شکوه و پیچیدگی اش تهیه کنند و بدین صورت به نامرئی ترین نقاط یا درونی ترین لبه این سیاه چاله عظیم و دیگر سیاه چاله بروند.

 

منبع : esa.int

 نوشته آسمان کابل