سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ستاره تپ‌اختر بادبان


ستاره تپ‌اختر بادبان

وقتی ماهواره های رصدگر مدار زمین را طی می کنند به کرات دچار چرخشها و تکانهایی می شوند که این تکانها تصادفی نیست بلکه مسیرهای برنامه ریزی شده ای است که موجب می شود درحالی که هنوز انرژی خود را از طریق صفحات به بررسی آسمان می پردازند.

این تصویر از اشعه ثابت ستاره تپ‌اختر بادبان در صورت فلکی بادبان قرار دارد که توسط تلسکوپ فضایی فرمی که با اشعه گاما کار می کند گرفته شده است و در نتیجه همین تکانها و چرخشها ایجاد شده است.

این تلسکوپ هر 90 دقیقه یک بار مدار زمین را طی می کند و برای مشاهده اجسامی چون ستاره تپ‌اختر بادبان که دارای انرژی بالایی هستند ساخته شده است.

نتایج این تکانها و چرخشها تصاویر زیبایی چون این تصویر است که نشان دهنده اشعه ثابت ستاره تپ‌اختر بادبان است

منطقه‌ای از آسمان که ستاره تپ‌اختر بادبان در آن قرار دارد- این طرح توسط چرخشهای تلکسوپ گامای فرمی ایجاد شده است

ستاره تپ اختر بادبان با مرگ انفجاری یک ستاره بزرگ در کهکشان راه شیری ما متولد شده و یک ستاره نوترونی است که یازده بار در یک ثانیه به دور خود می چرخد و به عنوان روشن ترین منبع پایار اشعه گاما در آسمان است.

براساس گزارش دیلی گلگسی، وقتی ستاره های بسیار بزرگتر از خورشید به پایان زندگی خود می رسند، سرنوشت نهایی آنها با یک انفجار سوپرنوا که قسمت اعظم ستاره را از بین می برد رقم می خورد.

ستاره نوترونی تپ اختر بادبان

ستاره های نوترونی سرعت چرخش سریعی دارند و اگر اشعه آنها به سمت زمین باشد ما یک درخشش ناگهانی را در فاصله های زمانی مرتب مشاهده می کنیم، از این رو نام آن تپ اختر (pulsar) گذاشته شده است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر