مشتری داغ

مشتری داغ یا سیاره تفتیده نوعی سیاره فراخورشیدی است. این سیاره گازی در ابعاد سیاره قرمز مشتری در منظومه شمسی ما و یا بزرگتر از آن هستند و فاصله بسیار کمی با ستاره خود دارند و به همین سبب دمای زیادی دارند و "مشتری داغ" نامیده می‌شوند.

این سیاره های تفتیده در میان جهانهای بیگانه ای هستند که ستاره شناسان آنها را به علت اندازه خود و همچنین نزدیک بودن به ستاره خود کشف کرده اند، به این معنا که آنها نیروی گرانشی قابل ملاحظه ای روی میزبان خود اعمال کرده و دانشمندان می توانند به سهولت آنها را شناسایی کنند.

تصویری رایانه ای از یک مشتری داغ

براساس گزارش اسپیس، این تکنیک کشف سیاره به معنای وجود یک سیاره بزرگ نزدیک یک ستاره به واسطه تکانهایی است که گرانش سیاره روی ستاره اعمال می کند. این سیاره ها هرچقدر بزرگتر باشند و هرچقدر بیشتر به خورشید خود نزدیک باشند تکان بیشتری برای ستاره خود ایجاد می کنند.

برای دانشمندان برای توضیح چگونگی شکلی گیری " مشتریهای داغ" دو دسته توضیح ارائه می کنند، یک دسته وجود یا عدم وجود سیاره های کناری را پیش بینی می کنند. ستاره شناسان اخیرا توسط تلسکوپ فضایی کپلر بیش از 2 هزار سیاره بیگانه را شناسایی کرده اند و با بررسی " مشتریهای داغ" که در کنار سایر سیارات یافته اند می توانند بگویند که کدام نظریه شکل گیری " مشتری داغ" درست است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر