سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ایجاد نخستین لحظات تاریخ کیهان


ایجاد نخستین لحظات تاریخ کیهان

دانشمندان در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا ( سرن) سه یون سرن را برای ایجاد یک سوپ داغ درون اتمی که از آن با عنوان پلاسمای کوارک گلوئون یاد می کنند با دمای 5.5 تریلیون درجه سانتیگراد برخورد دادند، این دما داغ ترین دمایی است که تاکنون طی یک آزمایش به ثبت رسیده است.

دمای بدست آمده توسط فیزیکدانهای سرن 40 درصد گرم تر از دمایی است که توسط برخورد دهنده نسبیتی یون سنگین در آزمایشگاه ملی بروکهاون، نیویورک با برخورد یونهای طلا ایجاد شده بود، اما تنها هدف دانشمندان سرن ثبت رکورد در این رابطه نبوده است.

 

آزمایش برخورد دهنده بزرگ یون جهت کشف مبدا کیهان برای ایجاد داغترین دما توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است

 

دانشمندان ابراز امیدواری کرده اند که تحقیقات آنها چشم اندازی پس از انفجار بزرگ را برایشان فراهم کند، آنها اعتقاد دارند که در آن نقطه کوارگها و گلوئونهای تاریخ کیهان به عنوان عناصر بنیادین ماده درون ذرات مرکبی چون پروتونها و نوترونها چون امروز محدود نشده بودند. آنها آزادانه در حالت پلاسمایی گوارک گلئون حرکت می کردند.

برخورد یونهای سرب در برخورد دهنده بزرگ هادرون به عنوان قدرتمندترین شتاب دهنده ذرات در جهان، شرایط زودگذری شبیه نخستین لحظات تاریخ کیهان ایجاد می کند.

این آزمایشها با بررسی یک میلیارد برخورد شرایطی را برای انداه گیریهای دقیقتر خاصیت ماده فراهم کردند.

گروه آزمایش برخورد دهنده بزرگ یون (ALICE) در برخورد دهنده بزرگ هادرون نتایج تحقیقات خود را دیروز دوشنبه 30 مرداد ماه در همایش ماده کوارک در واشنگتن ارائه کردند.

 

بخشی از برخورد دهنده بزرگ هادرون که برای ایجاد داعترین دمایی که تاکنون توسط انسان ایجاده شده، مورد استفاده قرار گرفته است

 

دانشمندان سرن اظهار داشتند که دمای پلاسمای کوارک گلوئون 38 درجه گرم تر از آزمایشی است که توسط برخورد دهنده نسبیتی یون سنگین در آزمایشگاه ملی بروکهاون ، نیویورک در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است.

پائولو پیوبلینو سخنگوی این پروژه تصدیق کرد که این اندازه گیری دقیق نبوده و آنها تاکنون انرژی را به درجه تبدیل نکرده اند، اما هیچ علتی وجود ندارد تصور کنیم این تبدیل عددی معادل 5.5 تریلیون درجه سانتیگراد فراهم نمی کند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر