سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها بهترین عکس های فضا در سال 2012


بهترین عکس های فضا در سال 2012

در ادامه زیباترین عکس های فضا در سال 2012 را می بینید. این تصاویر شگفت انگیز که به انتخاب مجله معتبر نشنال جئوگرافیک منتشر گشته اند به عنوان بهترین تصاویر گرفته شده از فضا و آسمان شب در سال 2012 می باشند...

 

 

 

Helix Nebula

Image courtesy ESO

 

 

 

 

 

Nightly Swirl

Photograph by Alex Cherney

 

 

 

 

 

 

Southern Sky Show

Photograph courtesy NASA

 

 

 

 

 

 

Witch's Broom

Photograph courtesy Robert Franke, APOY/Royal Observatory

 

 

 

 

 

Arctic Aurora

Photograph by Max Edin, Your Shot

 

 

 

 

 

 

Frosty Mars

Image courtesy U. Arizona/NASA

 

 

 

 

 

"Smiley" Eclipse

Photograph by Bullit Marquez, AP

 

 

 

 

 

 

Space Self-Portrait

Photograph courtesy Arizona State University/NASA

 

 

 

 

 

 

Thor's Helmet

Image courtesy SSRO/PROMPT/CTIO

 

 

 

 

 

Ringed Beauty

Image courtesy Caltech/SSI/NASA

 

 

 

 

 

 

Solar Fireworks

Image courtesy SDO/NASA

 

 

 

 

 

 

Blooming Seas

Image courtesy ESA

 

 

 

 

 

Cloud Curls

Photograph courtesy Chris Perry, NASA

 

 

 

 

 

 

Triple Fantasy

Illustration courtesy L. Calçada, ESO

 

 

 

 

 

Rover Self-Portrait

Image courtesy MSSS/Caltech/NASA

 

 

 

 

 

 

Crater Fan

Image courtesy U. Arizona/NASA

 

 

 

 

 

Star Cradle

Image courtesy ESO

 

 

 

 

 

 

Farewell Voyage

Photograph by Sheri Locke, NASA

 

 

 

 

 

 

Star Fields

Photograph courtesy Tunç Tezel, APOY/Royal Observatory

 

 

 

 

 

 

 

Stormy Saturn

Image courtesy SSI/ISA/ESA/NASA

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران