سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها کالیستو دورترین قمر مشتری


کالیستو دورترین قمر مشتری

این تصویر در ماه مه سال 2001 توسط فضاپیمای گالیله گرفته شده و تنها تصویر رنگی کروی از کالیستو می باشد. از 4قمر گالیله ای مشتری ، کالیستو در دورترین مدار نسبت به سیاره قرار دارد.سطح کالیستو به یک شکل در معرض دهانه های برخوردی قرار گرفته است اما در میزان روشنایی و رنگ قمر اینگونه نیست.دانشمندان معتقدند که نواحی روشنتر کالیستو ، یخی و نواحی تاریکتر به شدت فرسوده شده اند.

 


 

 

 

 

منبع : nasa

نوشته سایت آسمان پازسی