سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها چه تعداد کهکشان تا هنوز کشف شده؟


چه تعداد کهکشان تا هنوز کشف شده؟

میدان دید بینهایت عمیق هابل: اخترشناسان فکر می کنند که صد ها میلیارد کهکشان در کائنات وجود دارد، اما شمار دقیق آن تا هنوز مشخص نیست. آیا لازم است تا اخترشناسان بدانند که چه تعداد کهکشان را ما تا هنوز دیده ایم و کشف نموده ایم؟ نه خیر حتمی نیست!

 آقای اید چرچویل پروفیسور اخترشناس در دانشگاه ویسکینسون – مادیسون می گوید "ما تعداد دقیق کهکشان ها را نمی دانیم، اما میدانیم که بسیار زیاد اند".

 


در یک تصویر گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل حدود 10 هزار کهکشان دیده می شود. در کهکشان خود ما (کهکشان راه شیری) حدود 100 تا 300 میلیارد ستاره وجود دارد. از جمله فقط 8479 ستاره آن از زمین قابل دید می باشند. در یک شرایط خوب و از یک نقطه خاص تقریبأ 2500 ستاره با چشم غیر مسلح دیده می شود.

اما با بهتر شدن تلسکوپ های ما، شمار کهکشان ها هم بیشتر می شود و می توانیم بهتر تر به گذشته های دور تر بنگریم.

آقای چرچویل می گوید " بخاطر شمردن همه آنها، باید بتوانید خیلی دور به گذشته؛ یعنی عمیقتر به فضا بنگرید تا ببینید که کهکشان ها چه زمانی تشکیل شده اند. ما تا هنوز به آن حد نرسیده ایم. تعداد کهکشان ها به خوبی مشخص نشده، اما زمانی به این هدف خواهیم رسید."

 

 

 

تخمین شمار موجود کهکشان ها در کائنات با شمردن اینکه چه تعداد کهکشان را می توانیم در یک منطقه کوچک از آسمان بنگیریم، بدست آمده است. سپس این تعداد را استفاده می کنیم تا حدث بزنیم که چه تعداد کهکشان در کل آسمان وجود دارد.

 در حال حاضر، صد ها میلیارد کهکشان توسط میدان بی نهایت عمیق تلسکوپ فضایی هابل در مدت یکسال شمرده شده است. هابل با نشانه گرفتن به یک قسمت کوچک آسمان برای چند ماه؛ یعنی یک نقطه کوچک کمتر از یک دهم یک میلیونم آسمان را احتوا می کند، هابل تصویری را از فاصله 13 میلیارد سال نوری دور برای ما تهیه نمود.

 

 چرچویل می گوید "شما به آسمان مینگرید و با خود می گویید که چه تعداد کهکشان را می توانم ببینم؟ بعد معلوم می شود که چقدر شمار آن زیاد است". شما تعدادی از کهکشان در یک قسمت کوچک آسمان (به اندازه یک سانتی متر مربع) را بردارید و همه آسمان را با این قسمت کوچک ضرب بزنید. در نتیجه می بینید که چقدر شمار کهکشان ها در آسمان زیاد است

 نوشته : آسمان کابل