سایر ابزار نجومی: قدر و موقعیت خرده سیارات


ابزار نجومی: قدر و موقعیت خرده سیارات

این ابزار قدر و موقعیت محاسبه شده از آستروئيدها و سیارات کوچک را در تاریخ تعیین شده توسط کاربر نمایش می دهد.

 

 

راهنمای استفاده: پس از تعیین تاریخ بر اساس روز، ماه ، سال و ساعت، بر روی دکمه Submit کلیک نمایید.

Name = نام خرده سیاره

Distance = فاصله

Right Ascension = بعد

Declination = میل

Magnitude = قدر

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران