سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: موقعیت سیارات در مدار خود


ابزار نجومی: موقعیت سیارات در مدار خود

این ابزار به شکل زیبا و دقیقی موقعیت سیارات در مدار حرکت شان را بر اساس تاریخ و زمان تعیین شده توسط شما نمایش می دهد.

 

 

 

راهنمای استفاده : پس از تعیین روز، ماه و سال، بر روی دکمه Submit کلیک نمایید. نتایج برای هر یک از سیارات منظومه شمسی در تصویر و نیز بر اساس معیارهای زیر نمایش داده خواهد شد.

Distance from Sun= فاصله از خورشید

Distance from Earth= فاصله از زمین

Right Ascension= بعد

Declination= میل

Phase= فاز

Magnitude= درجه روشنایی (قدر)

Angular Diameter= قطر زاویه ای

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران