سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: اندازه و وضعیت دید سیارات


ابزار نجومی: اندازه و وضعیت دید سیارات

با کمک این ابزار، اندازه و وضعیت رویت هر یک از سیارات منظومه شمسی را در تاریخ و زمان تعیین شده توسط شما می توانید مشاهده نمایید.

 

 

راهنمای استفاده: پس از تعیین روز، ماه، سال و ساعت مورد نظر بر روی دکمه Submit کلیک نمایید. نتایج برای هر یک از سیارات منظومه شمسی در تصویر بالای صحنه و همچنین بر اساس معیارهای زیر نمایش داده خواهد شد.

Distance from Sun = فاصله از خورشید

Distance from Earth = فاصله از زمین

Right Ascension = بعد

Declination = میل

Phase = فاز

Magnitude = درجه روشنایی (قدر)

Angular Diameter = قطر زاویه ای

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران