سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: موقعیت اقمار سیاره مشتری


ابزار نجومی: موقعیت اقمار سیاره مشتری

این ابزار موقعیت 4 قمر بزرگ سیاره مشتری که برای اولین توسط گالیله کشف شده و به قمرهای گالیله ای مشهورند را نمایش می دهد. 

 

 

راهنمای استفاده : پس از تعیین تاریخ مورد نظر بر اساس روز، ماه، سال و ساعت بر روی دکمه Submit کلیک نمایید. در تصویر بالای صفحه موقعیت سیاره مشتری و هر یک از اقمار آن را خواهید دید و در قسمت پایان صفحه فاصله اقمار تا سیاره مشتری نمایش داده خواهد شد.

Earth to Jupiter: = فاصله زمین تا سیاره مشتری

Io to Jupiter = فاصله قمر یو تا سیاره مشتری

Europa to Jupiter = فاصله قمر اروپا تا سیاره مشتری   

Ganymede to Jupiter = فاصله قمر گانمید تا سیاره مشتری

Callisto to Jupiter = فاصله قمر کالیستو تا سیاره مشتری

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران