سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین فضاپیماهای در حال خروج از منظومه شمسی


فضاپیماهای در حال خروج از منظومه شمسی

این صفحه موقعیت فعلی و سایر اطلاعات مربوط به پنج فضاپیمایی که در حال ترک کردن و فرار از مدار منظومه شمسی هستند را نمایش می دهد. بر اساس این مقیاس، نزدیکترین ستاره به خورشید حدود 100 متر دورتر قرار می گیرد و برای فضاپیمای وویجر 1 حدود 70هزار سال طول خواهد کشید تا این فاصله را بپیماید.  این صفحه به طور خودکار و مرتب به روزرسانی می شود.

 

 

راهنما: Pioneer 10 ، Pioneer 11 ،Voyager 2 ،Voyager 1 ،New Horizons که در تصاویر و بالای جدول مشاهده می کنید نام این فضاپیماها می باشد. همچنین موئلفه های زیر برای هر فضاپیما نمایش داده شده است. این موئلفه ها به طور مرتب و خودکار بروزرسانی می شوند.

 

Distance from Sun = فاصله از خورشید
 
Speed relative to Sun =  سرعت نسبت به خورشید (بر حسب کیلومتر بر ثانیه)
 
Speed relative to Sun = سرعت نسبت به خورشید (بر حسب AU /سال)
 
Ecliptic latitude = عرض جغرافیایی دایره البروج
 
Right Ascension = بعد
 
Declination = میل
 
Constellation = موقعیت در صورت فلکی
 
Distance from Earth = فاصله فضاپیما از زمین (بر حسب واحد نجومی - یک AU برابر  149,598,000  کیلومتر است)
 
One-way light time  = زمانی که طول می کشد تا نور فاصله بین زمین تا فضاپیما را طی کند. (بر حسب ساعت)
 
Brightness of Sun from spacecraft = درخشندگی خورشید از نقطه ای که فضاپیما قرار دارد.
 
Spacecraft still functioning = آیا فضاپیما هنوز کار می کند؟
 
Launch date = تاریخ پرتاب فضاپیما

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران