آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1387 وجود حيات به اشکالي متفاوت از حيات زميني هم ممکن است


وجود حيات به اشکالي متفاوت از حيات زميني هم ممکن است

هياتي از دانشمندان به دعوت گروه مشورتي علمي امريکا عقيده دارند جست وجوي حيات فرازميني بايد به طور جامعي گسترش يابد تا آنچه را که آنها «حيات عجيب» مي نامند، دربرگيرد؛ حياتي شامل ارگانيسم هايي بدون DNA يا ديگر مولکول هاي موجود در شکل شناخته شده حيات.

 

دانشمندان در گزارش خود چنين نتيجه مي گيرند که «تحقيق هيات مشخص مي کند وجود حيات به اشکالي متفاوت از حيات زميني هم ممکن است.» اين گزارش توسط انجمن ملي تحقيقات با عنوان «محدوديت هاي حيات ارگانيک در منظومه هاي سياره يي» منتشر شد. ديگر کارشناسان هم با تمجيد اين گزارش، از آن با عنوان بازانديشي در جست وجوي حيات ياد کردند. «مايکل مير» سرپرست دانشمندان برنامه اکتشاف مريخ ناسا چنين مي گويد؛ «اين موضوع به ما بسيار کمک مي کند تا مطمئن شويم که با چشماني باز جست وجو مي کنيم.»

 

اگرچه ستاره هاي دريايي، سکوياها و سمندرها و ديگر ساکنان زمين بسيار متنوع به نظر مي رسند، اما به طور شگفت آوري در مقياس مولکولي مشابهند. براي مثال تمام گونه هايي که دانشمندان تاکنون بررسي کرده اند، براي بقا به آب نياز دارند. علاوه بر اين همگي براي انتقال اطلاعات ژنتيکي به DNA وابسته هستند و به کمک مجموعه مشابهي از واحدهاي سازنده (که آمينواسيد ناميده مي شود) از اين اطلاعات براي ساخت پروتئين ها استفاده مي کنند.

 

ناسا مدت ها است روي حيات موجود در زمين تحقيق مي کند تا بتواند جست وجوي حيات در سياره هاي ديگر را هدايت کند. سياره ها و قمرهايي که نشانه هايي از آب مايع دارند، در صدر فهرست مکان هاي بالقوه براي ماموريت هاي کشف حيات قرار مي گيرند. نگارندگان اين گزارش عقيده دارند دلايل مناسبي وجود دارد که گمان کنيم مواد شيميايي ديگر هم مي توانند مبناي حيات قرار گيرند. «حيات عجيب» ممکن است از حياتي که ما کم وبيش آن را مي شناسيم، متفاوت باشد. براي مثال درحالي که DNA از فسفر به عنوان اسکلت اصلي بهره مي برد، مي توان اين اسکلت را از آرسنيک هم ساخت. همچنين حيات ممکن است در مايعاتي غير از آب، مثل آمونياک يا متان وجود داشته باشد. اين گزارش که روي وب سايت www.nationalacademies.org  هم آمده، حتي احتمال وجود حيات مبتني بر سيليسيم نه مبتني بر کربن را بررسي مي کند، اگرچه «مير» (که نقشي در اين پژوهش نداشته است) فکر مي کند زيست اخترشناسان بايد تحقيقات شان را بر اشکال حيات مبتني بر کربن محدود کنند.

 

او مي گويد؛«وقتي به جهان نگاه مي کنيم، ترکيبات با بيش از شش اتم، همگي شيمي کربني دارند، بنابراين نکته اين است که جست وجوي شيمي کربني شرط بندي بهتري است. اين شرايط به ما کمک مي کند تا بدانيم بايد دنبال چه بگرديم.» اين گزارش از ناسا و بنياد ملي علوم مي خواهد از تحقيق درباره «حيات عجيب» حمايت کنند. «استيون بنر» يکي از اعضاي اين هيات مي گويد؛ «شيميدانان بايد احتمالات شيميايي اشکال ممکن حيات را بررسي کنند.» نگارندگان تاکيد دارند که دانشمندان بايد در زمين هم دنبال «حيات عجيب» باشند. «جان باروس» رئيس هيات از دانشگاه واشنگتن مي گويد؛ «چيزهاي زيادي درباره زمين وجود دارد که هنوز نمي دانيم.» به گفته بنر «شواهد خوبي وجود دارد که نشان مي دهد حياتي که بر روي زمين مي شناسيم، با شکل عجيبي از حيات آغاز شده است.»

 

حيات آغازي زمين ممکن است مبتني بر RNA (شکل تک رشته يي DNA) باشد. اگرچه حيات مبتني بر DNA ممکن است بر اشکال ابتدايي تر سطح سياره غلبه کرده باشد، اما حيات RNA شايد همچنان در پناهگاه ها وجود داشته باشد. يک مکان بالقوه براي پنهان شدن در اعماق زير کف اقيانوس است. «باروس» مي گويد؛ «دنياي آغازي شگفت انگيزي در آن پايين وجود دارد. اگر در جست وجوي بقاياي جهان RNA هستيد، اينجا همان جايي است که بايد دنبالش باشيد.» با اين حال دانشمندان بايد براي جست وجوي «حيات عجيب» انواع جديدي از شناسگرها را بسازند. «بنر» مي گويد؛ «بدون شک در پژوهش هايي که تاکنون درمورد حيات سياره انجام داده ايم، اين را در نظر نگرفته ايم.» دانشمندان همچنين بيان داشتند که احتمال «حيات عجيب» بايد ناسا را وادار کند که در ماموريت هاي آينده اش بازنگري کند. آنها به ويژه به قمر زحل (تيتان) به عنوان گزينه يي نويدبخش اشاره مي کنند. کاوشگر «هويگنس» در سال 2005 علاوه بر مخلوطي از آب و آمونياک، شواهدي از بارش متان مايع بر سطح زحل يافت. هر دو يافته، وجود حيات را باورپذير مي کند (البته الزاماً نه به همان شکلي که مي شناسيم). گزارش چنين پايان مي يابد؛ «در اکتشاف فضايي امريکا هيچ چيز غم انگيزتر از آن نيست که در برخورد با حيات بيگانه، نتوانيم آن را تشخيص دهيم.»

 

NewYorkTimes.com

منبع : Etemaad.com