آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1385 تکه های یخی موجود در مدار زحل باعث تغییر میدان مغناطیسی این سیاره می شود


تکه های یخی موجود در مدار زحل باعث تغییر میدان مغناطیسی این سیاره می شود

تازه ترین بررسی ها نشان میدهد که تکه های یخی موجود در مدار زحل باعث تغییر میدان مغناطیسی این سیاره می شود و همین امر سبب می شود تا روش های قدیمی در اندازه گیری طول یک روز زحل کارآمد نباشد.

 

یک سوال ساده : یک روز در سیاره زحل چقدر طول می کشد ؟ این معمایی است که سال ها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است .

 داشمندان برای اندازه گیری مدت زمان چرخش یک سیاره گازی به دور خودش از روش خاصی استفاده می کنند . در این روش با اندازه گیری مدت زمان چرخش میدان مغناطیسی سیاره می توان پی برد که یک روز در این سیاره چقدر طول می کشد . این روش برای تمامی سیارات گازی کارآمد است بغیر از زحل.

 

برای اولین بار فضاپیمای ویجر در ده ی 1980 از کنار این سیاره عبور کرد و مطابق روش بالا طول یک دور چرخش میدان مغناطیسی زحل را محاسبه کرد . فضاپیمای کاسینی به تازگی همین فاکتور را محاسبه کرده است . محاسبات جدید کاسینی نشان میدهد که مدت زمان چرخش میدان مغناطیسی زحل 6 دقیقه زیاد شده است .

 

دانشمندان احتمال میدهند وجود انسلادوس قمر یخی زحل باعث می شود تا روش بالا برای زحل کارآمد نباشد . تازه ترین بررسی ها نشان می دهد تکه های یخی که توسط آبفشان های انسلادوس تولید می شود از این سیاره فرار کرده و شکل حلقوی وارد مدار زحل می شود . این تکه های یخ از لحاظ الکتریکی باردار می شوند و میدان مغناطیسی زحل را تحت تاثیر قرار میدهند.

 

  منبع : universetoday.com