آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 علل شکست ماموريت کاوشگر 'بيگل 2'


علل شکست ماموريت کاوشگر 'بيگل 2'

تحقيقاتی درباره علل شکست ماموريت کاوشگر 'بيگل 2' نتيجه گيری کرده است که مشکلات مديريتی و مالی علت ناکامی آن بوده است.


بيگل 2 قرار بود روز 25 مارس سال گذشته بر سطح مريخ فرود آيد اما هرگز با زمين تماس برقرار نکرد.توصيه های گزارشی که به سفارش آژانس فضايی اروپا و مرکز فضايی ملی بريتانيا تهيه شده است، روز دوشنبه طی کنفرانسی در لندن علنی شد.متن گزارش محرمانه است، اما مجموعه ای شامل 19 مورد توصيه برای ماموريت های بعدی منتشر شده است.اکثر توصيه ها به سطوح مديريتی مربوط می شود و می گويد ماموريت های آينده فضايی بايد به نهادهايی سپرده شود که از توان مالی و قابليت گرداندن آنها برخوردارند.پروژه بيگل عمدتا با حمايت شرکت های تجاری خصوصی سازمان داده شد.


ديويد ساتوود، مدير آژانس فضايی اروپا گفت که اين فرآيند باعث انحراف توجه دانشمندان از پروژه شد که ممکن است عاملی در ناکامی ماموريت بوده باشد.آژانس فضايی اروپا طی اين توصيه ها، به طور تلويحی به انتقاد از تيم بيگل پرداخت، اما همچنين از فرآيند مرور پروژه ها پيش از تاييد آنها توسط آژانس فضايی اروپا نيز انتقاد کرد.ديويد ساتوود گفت که او سه سال قبل از اعزام بيگل به طور جدی به کنار گذاشتن آن فکر کرده بود اما در نهايت با آن موافقت کرد.اين گزارش همچنين به طرح توصيه های فنی برای ماموريت های آينده پرداخت و گفت که واحدهای فرود فضاپيماها بايد قادر باشند به طور مستقيم، نه از طريق سفينه هايی که در مدار سياره (در اين مورد مريخ) می گردند، با زمين تماس بگيرند.بيگل 2 که در بريتانيا ساخته شده بود سوار بر فضاپيمای اروپايی "مارس اکسپرس" به مدار مريخ منتقل و از آنجا به سوی سياره پرتاب شد.


اين کاوشگر قرار بود سطح مريخ را از جمله برای يافتن آثار حيات جستجو کند.

  منبع : BBC