عکس های جدیدی از تیتان

فضاپيمای کاسينی در حدود 500 عکس با نمای نزديک از تیتان که از جمله توفان هايی را در اتمسفر آن نشان می دهد تهيه کرد است.

 اين يافته ها می تواند اطلاعاتی در مورد گذشته زمين در اختيار دانشمندان بگذارد و به علاوه به مقدمه چينی برای فرود يک واحد کاوشگر در ماه ژانويه بر سطح تيتان کمک کند.

 

در اين عکس ها سطوح سايه روشن، طوفان های جوی و ابرهای مارپيچی بر فراز قطب جنوب تیتان قابل ديده می شود.ابزارهای کاسينی به دانشمندان کمک خواهد کرد بيش از پيش پرده از رازهای اين قمر کيوان بردارند، اما اين يافته ها تاکنون از حد انتظار فراتر رفته است.دانشمندان تيتان را يک "کپسول زمان کيهانی" می نامند. اين تنها قمر گردنده در مدار سيارات منظومه شمسی است که از يک اتمسفر ساده برخوردار است. به تصور دانشمندان جو تيتان به جو زمين پيش از پيدايش حيات شباهت دارد.پروفسور کارل موری، از دانشگاه کوئين مری در لندن و از اعضای تيم ابزارهای عکسبرداری کاسينی می گويد: "جو تیتان به جو زمين در حالت انجماد شباهت دارد. زمانی که حيات در زمين پديدار شد، موجودات زنده بر جو تاثير گذاشتند و اکسيژن توليد شد که يکی از علل اصلی ادامه حيات ما در زمين است. برای ما مهم است که بدانيم حيات چگونه در ساير نقاط کيهان آغاز می شود و تيتان نقطه بسيار خوبی برای پاسخ گفتن به اين سوال است." کاسينی بيش از 40 بار از مجاورت تيتان عبور خواهد کرد، اما اين تصاوير نخستين عکس هايی هستند که محلی را که قرار است هويگنز، واحد فرود کاسينی، در آنجا بنشيند نشان می دهد. هويگنز که ساخت اروپاست در ماه ژانويه بر سطح تيتان فرود خواهد آمد. کاسينی پروژه ناسا، آژانس فضايی آمريکاست. اين فضاپيما چندی قبل پس از يک سفر چند ساله فضايی به مدار زحل رسيد و عکس های خارق العاده ای نيز از حلقه زحل ارسال کرده است.

   منبع : BBC