آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 بازگشت ابرنواختر کپلر پس از 400 سال


بازگشت ابرنواختر کپلر پس از 400 سال

تلسکوپ فضایی هابل ، رصدخانه مادون قرمزاسپیتزر و رصدخانه پرتو ایکس چاندرا - توجه خود را به سمت ابرنواختر کپلرمتمرکز کرده اند.

 سه تا از بزرگترین رصدخانه های ناسا - تلسکوپ فضایی هابل ،رصدخانه مادون قرمزاسپیتزر و رصدخانه پرتو ایکس چاندرا - توجه خود را به سمت ابرنواختر کپلرمتمرکز کرده اند.درعکس ترکیبی زیررنگ زردمعرف نور مرئی ، رنگ قرمزمربوط به ناحیه مادون قرمزو رنگ های آبی و سبزمتعلق به محدوده پرتوایکس می باشند .

 

       چهارصد سال پیش ،دربعدازظهر9 اکتبر یک نو اختر درآسمان قاره های آسیا و اروپا نمایان شد که درآسمان شب درخشان ترین جسم بود. بدلیل ابری بودن هوا یوهانس کپلر،ستاره شناس معروف قرن 16م، نتوانست این جسم را تا 17 اکتبررصد کند.اوپس ازاین تاریخ این جسم را به مدت یک سال رصد کرد تا اینکه این نواختردرماه مارس 1606م بدلیل کم شدن قدرش از دیده ها پنهان شد .ابرنواختر کپلریکی ازتنها 6ابرنواختررؤیت شده درکهکشان راه شیری طی هزاره اخیرمی باشد. عکس فوق نشان می دهد که باقیمانده ابرنواختر، پوششی حباب مانند ازگاز وغبار با قطر14 سال نوری  که با سرعت 4 میلیون مایل برساعت در حال گسترش است. علاوه بر این، یک پوسته پرسرعت ازآهن غنی شده که با یک موج ضربه ای احاطه شده است دراطراف ستاره رؤیت می شود.سرعت انبساط این موج در فضای میان ستاره ای، 20 میلیون مایل بر ساعت می باشد. مشاهدات هابل نشان می دهد که موج ضربه ای ابرنواختردرحال پیشروی درنواحی فوق چگال گازاطراف ابرنواختر می باشد .بررسی های رصدخانه چاندرا بیانگراین مطلب است که در پشت امواج ضربه ای ،ناحیه ای بسیار داغ قرار دارد که از خود پرتوهای ایکس بسیار پرانرژی ساطع می کند.  فاصله تقریبی این ابر از ما حدود 13000 سال نوری می باشد .  بررسی های این رصدخانه ها هنوز ادامه دارد .

 منبع : Astronomy oct 2004

  نويسنده  : مهدی اسحاقی