مشکل دوباره اسپیریت

مشکلی که قبلا مأموریت اکتشافی ناسا درمریخ را مختل کرده بود ، پس ازدوهفته بازگشت .
 مهندسان آزمایشگاه « جت پروپالشن »  ناسا ، بطورتمام وقت ، درحال کارکردن برروی این مشکل تناوبی هستند . در این اثنا کاوشگراسپریت توانست ،  در17اکتبر،  با موفقیت67 /3متر روی مریخ حرکت کند . مهندسان ناسا طی 5 روزاشکال دستگاه که باعث می شد چرخها قبل ازحرکت درمسیری ناخواسته قرارگیرند، را برطرف کردند .هر کدام ازچرخهای جلو وعقب یک موتورمحرک دارند که جهت حرکت چرخها را مشخص می کند.این موتورها با موتورهایی که باعث حرکت غلطشی چرخها می شوند ، فرق می کنند.  در1 اکتبرچرخ سمت راست جلووچرخ سمت چپ عقب بطورهمزمان عمل نمی کردند. در7 اکتبرکاوشگر توانست 2مترحرکت کند.اما این مشکل دوباره در13 اکتبر بازگشت .     اسپریت ازابتدای مأموریتش تا کنون 7 2/2 مایل ، حدود شش برابربرنامه از پیش تعیین شده ، برروی مریخ حرکت کرده است . هدف آن ، تخته سنگ " آچبن " درتپه کلمبیا می باشد.
  منبع : Astronomy.com
  نويسنده  : مهدی اسحاقی