آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 سیاره ای بسیارجوان ، ستاره شناسان را شگفت زده کرد


سیاره ای بسیارجوان ، ستاره شناسان را شگفت زده کرد

 محققان دانشگاه روچستردراطراف یک ستاره ، سیاره ای بسیارجوان کشف کردند که بنابرنظریه تشکیل سیارات نمی تواند وجود داشته باشد.

 مشاهدات بیشترنشان داد که این سیاره بین 100 تا 500 هزارسال عمر دارد این سن از نظر نظریه تشکیل سیارات برای تشکیل یک سیاره بسیار جوان می باشد.در حال حاضریک تیم جدید ازمتخصصان تشکیل سیارات ، نتایج اولیه رابررسی می کنند . آنها می گویند ،حفره ای که دردیسک غباری ستاره تشکیل شده است می تواند توسط یک سیاره جدید بوجود آمده باشد . یافته های جدید استدلال هایی ارايه می دهد تا دریابیم که منظومه شمسی چگونه میتوانست مسیرهای دیگری برای سیرتکامل ش پیدا کند . پروفسور آدام فرانک ، استاد فیزیک ونجوم دانشگاه روچستر، می گوید: « داده ها نشان می دهد که سیاره ای با این سن وجود دارد ولی نظریات موجود این امکان را رد می کند .»

 

   دان واتسون ، استاد فیزیک ونجوم دانشگاه روچسترومسؤل تیم اول،برای یافتن یک شکاف درغباراطراف ستاره ازتلسکوپ فضایی اسپیتزراستفاده کرد . سیستم مادون قرمزتلسکوپ توسط جودیس پیپحر، ویلیام فورست وواتسون شده است . این  جودیس پیپحرو ویلیام فورست بودند که برای اولین باردوربین ها ی مادون قرمز را برای آسمان بکاربردند و از بالای ساختمان  ویلموت دررصدخانه دانشگاه اولین عکس مادون قرمزازماه را گرفتند . شکاف کشف شده وجود سیاره جوان را تأیید کرد . غبارنواحی مرکزی دیسک نسبت به نواحی خارجی داغ تر است وبه همین دلیل نورش در نواحی طول موج بلندترساطع می شود. اما تیم تحقیق دریافتند که افت ناگهانی در طول موجهای مادون قرمزوجود دارد که به قطع غیبت بخشی از دیسک را نشان می دهد .

 

نظریات تشکیل سیارات بر دو دسته اند : 1 - مدل قرص برافزایشی 2 - مدل ناپایداری گرانشی مدل قرص برافزایشی پیشنهاد می کند که غباری که ستاره مرکزی وسیستم اطراف آن از آن شکل می گیرد شروع به متراکم شدن می کند تا سیستم به صورت دانه هایی درمی آید که همان تخته سنگها ،شهابسنگها وپیش سیارات می باشند . ولی چنین سیری برای تشکیل سیاره حداقل 10 میلیون سال طول می کشد .

 

مدل دیگر بیان می کند که تمام سیارات می توانند از یک تراکم سریع ابراولیه بوجود آ یند که زمان این تشکیل بسیارسریع - حدود چند قرن - بیشتر طول نمی کشد . ولی لازمه چنین مدلی ، ابری با گستردگی زیاد می باشد .به هر حال این یافته با این مدل ها سازگار نیست . ما امیدواریم درآینده نزدیک مدل جدید وقابل قبول تری پیدا کنیم.

 

 

  منبع : universetoday.com

  نويسنده  : مهدی اسحاقی