آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 رصدخانه سوئیفت برای تحقیق برروی انفجارات کیهانی، پرتاب شد


رصدخانه سوئیفت برای تحقیق برروی انفجارات کیهانی، پرتاب شد

پس از چندین روزتأخیربإلاخره ، رصدخانه سوئیفت ( چابک ) درروزشنبه 20 نوامبر(30 آبان) ، پرتاب شد .

 

این پرتاب درساعت 12:16 pm Est  توسط موشک بویینگ دلتا2 ازپایگاه  کیپ کاناورال نیروی هوایی آمریکا انجام شد . حدود 80 دقیقه پس ازپرتاب ،فضاپیما با موفقیت از قسمت دوم دلتا جدا شد . وظیفه سوئیفت، بررسی آسمان برای یافتن انفجارات پرتوگاما  که ستاره شناسان فکر می کنند ممکن است از تولد سیاهچاله های جدید تولید شوند ، خواهد بود. دکترنیل گهرلز محقق اصلی سوئیفت درمرکز پروازهای فضایی " گودارد" ناسا  - گرینبلت - گفت : « ما انتظارداریم که درهرسال بیش از100 انفجارپرتوگاما راآشکارسازی وتحلیل کنیم . اینها قویترین نوع انفجارات در عالم می باشند .»

 

  انفجارات پرتوگاما از نوع تابش های کوتاه عمر،درحدودچند میلی ثانیه تا چندین دقیقه ، می باشند . سوئیفت به منظورحل معمای 35 ساله منشأ انفجارات پرتوگاما طراحی شده است. برای پاسخ به این معما سوئیفت ،سه دستگاه اصلی با خود حمل می کند . 1.تلسکوپ (BAT) که درهرهفته 2 تابش گاما را آشکاروثبت می کند وهرداده راپس از20 ثانیه به زمین مخابره می کند . فضا پیما به سرعت خود را جهت دهی می کند تا ناحیه انفجار را درداخل میدان دید باریک تلسکوپ های اشعه ایکس(XRT) ومرئی- ماورابنفش(UVOT) قراردهد. این تلسکوپ ها تابش پس از انفجارتولید شده را مطالعه می کنند . ابزارهای XRT وUVOT موقعیت دقیق زاویه قوسی انفجاروطیف پس ازانفجار رامشخص می کنند . برای بیشترانفجارات ، داده های سوئیفت با مشاهدات تکمیلی تلسکوپهای زمینی ما را قادر می کند که بتوانیم فاصله این انفجارات اززمین را اندازه بگیریم .تعیین دقیق مقدار تابش در محدوده های اشعه ایکس ، مرئی وامواج رادیویی ممکن است بین چند دقیقه تا چند هفته طول بکشد . اطلاعات سوئیفت ازطریق حمایت مرکز گودارد  به جامعه بین المللی نجوم ارسال می شود . پروفسرجان نوسک ، مدیرمأموریت سوئیفت ، می گوید:« سوئیفت می تواند تقریبا به هر سئوال نجومی پاسخ دهد و من مطمئنم ما به سمت کشف هایی که قابل پیش گویی نبودند، حرکت کنیم ».

 

سوئیفت ، پروژه مشترک ناسا وآسی( آژانس فضایی ایتالیا ) می باشد . سوئیفت با همکاری دانشگاه ها ومراکز بین المللی منجمله دانشگاه های آریزونا ، پن استیت ، روهنرت پارک ، کالیف وآزمایشگاه علوم فضایی مولارد  و چندین مرکزودانشگاه دیگر ساخته شده است . برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس http://www.nasa.gov/swift مراجعه کنید .

 منبع : universetoday

نويسنده  : مهدی اسحاقی