آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1383 تصويری حيرت انگيز از يکی از اقمار کوچک زحل


تصويری حيرت انگيز از يکی از اقمار کوچک زحل

فضاپيمای اکتشافی کاسينی تصويری حيرت انگيز از يکی از اقمار کوچک زحل در حالی که در برابر اين سياره و حلقه های آن معلق است تهيه کرده است.

 اين عکس ميماس را در برابر نيمکره شمالی زحل و حلقه های اين سياره نشان می دهد.در اين عکس حلقه های زحل سايه های خوشرنگی بر سطح نيمکره شمالی اين سياره انداخته اند.

 

ميماس به خاطر شباهتش به ايستگاه فضايی عظيم فيلم جنگ ستارگان، "ستاره مرگ" لقب گرفته است.نوار آبی رنگی که بالای ميماس ديده می شود ناشی از پراکنده شدن طول موج آبی رنگ نور به دليل عدم وجود ابر در بخش های فوقانی اتمسفر زحل است.کاسينی اين عکس را روز 7 نوامبر از فاصله 7/3 ميليون کيلومتری از زحل گرفت.نوار سياهی که ناحيه ميانی عکس را پوشانده است سايه حلقه "بی" زحل است. کيوان دارای سه حلقه ای، بی و سی است که حلقه بی در ميان آنها دارای بيشتری چگالی است.ميماس يکی از درونی ترين اقمارزحل با چگالی پايين است که نشان می دهد احتمالا عمدتا از يخ تشکيل شده است.سطح آن حاوی يک گودال 130 کيلومتری است که در اثر برخورد يک شهاب سنگ تشکيل شده است. اين گودال به احترام ويليام هرشل، منجم برجسته متولد آلمان و کاشف ميماس، هرشل ناميده می شود.عمق اين گودال 10 کيلومتر است و کوهی به بلندی اورست درست وسط آن قرار دارد. پروژه کاسينی-هويگنز کار مشترک آژانس های فضايی آمريکا، اروپا و ايتالياست.

 

اطلاعات بیشتر در : http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

   منبع : BBC