آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 نزدیک شدن یک ابر گازی بزرگ به خوشه پروین


نزدیک شدن یک ابر گازی بزرگ به خوشه پروین

بنابر یافته های جدید اخترشناسان،یک ابر گازی بزرگ در حال نزدیک شدن به خوشه پروین است.پیش از این،تصور بر این بود که تنها همان ابر گازی پراکنده شده در بین ستارگان خوشه،با ستارگان آن اندرکنش دارد.

خوشه پروین یا "هفت خواهران" که در بین ستاره شناسان با نام M45 شناخته می شود،یکی از مناظر زیبا و معروف آسمان پاییز و زمستان در نیمکره شمالی زمین است.خوشه پروین،یک خوشه ستاره ای از نوع باز است که در صورت فلکی ثور(تائوروس یا گاو) در فاصله 400 سال نوری زمین قرار دارد.این خوشه،شامل شش ستاره قابل رویت با چشم غیر مسلح،یک ستاره متغیر که گاهی با چشم غیر مسلح دیده می شود و هزاران ستاره کم نور دیگر است.نور ستارگان جوان این خوشه،توسط یک ابر گازی میان ستاره ای بازتاب می شود.

 

p17

 

خوشه پروین،یک خوشه ستاره ای از نوع باز است که در صورت فلکی ثور(تائوروس یا گاو) و در فاصله 400 سال نوری از زمین قرار دارد.

 

 

 


از درون یک تلسکوپ یا دوربین دوچشمی،ابری مه آلود و کم نور را می توان در میان ستارگان این خوشه دید که مانند هوای مه آلود اطراف چراغ خیابان،نور پرنورترین ستارگان موجود در خوشه را به اطراف پخش می کند.
مدتها تصور می شد که منشا این ابر گازی،همان مواد بجای مانده از تشکیل خوشه پروین است ولی مطالعات رادیویی و فروسرخ در دهه 1980 نشان داد که این ابر گازی،در اثر برخورد تصادفی خوشه با یک ابر گازی میان ستاره ای بوجود آمده است.این کشف در آن هنگام باعث شگفتی ستاره شناسان شد و اینک معلوم شده است که علاوه بر ابر میان ستاره ای قبلی،یک ابر گازی دیگر نیز در حال نزدیک شدن به این خوشه است!

داده های جدید بدست آمده توسط رصدخانه ملی کیت پیک(Kitt Peak) در نزدیکی شهر توسان در ایالت آریزونا،نشان می دهد که ستارگان موجود در خوشه پروین،علاوه بر ابرگازی که بین آنها پراکنده شده است،با یک ابر گازی دیگر در نزدیکی خوشه نیز در حال اندرکنش هستند.

به گفته "ریچارد وایت" از کالج اسمیت در نورثامپتون ایالت ماساچوست،طرح نظریه تشکیل ابر گازی دربرگیرنده خوشه پروین در اثر برخورد ستارگان خوشه با یک ابرگازی میان ستاره ای،در دهه 1980 توجه بسیاری از ستاره شناسان را به مطالعه این خوشه ستاره ای برای درک فرایندهای فیزیکی و شیمیایی محیط میان ستاره ای جلب کرد.به عقیده وایت،حال با اثبات وجود اندرکنش یک ابر گازی دیگر با ابر گازی فعلی و ستارگان بین آن،خوشه پروین به یک آزمایشگاه طبیعی دینامیک برای شبیه سازی و مطالعه برخورد و اندرکنش سه جسم در فضا تبدیل شده است!

 

p18

گروه وایت به همراه دانشجویانی از کالج اسمیت و کالج آمرست،با استفاده از تلسکوپ 2.1 متری رصدخانه ملی کیت پیک،به مطالعه حرکت یک ابر گازی که در نزدیکی خوشه پروین قرار داشت پرداختند و طیفهای با دقت تفکیک بالایی را نیز از ستارگان خوشه بدست آوردند.اتمهای سدیم موجود در این ابر گازی که بین زمین و خوشه پروین قرار دارد، دو طول موج خاص از نور زرد را جذب می کنند و باعث ایجاد خطوط تاریک در طیف ستارگان خوشه پروین می شوند.این خطوط تاریک،نشانگر وجود یک جرم بین زمین و خوشه پروین است که با سرعت 10 کیلومتر در ثانیه (نسبت به خط دید ما) در حال حرکت به سمت این خوشه ستاره ای است.به عقیده وایت، این جرم،یک ابر گازی و غباری بزرگ موسوم به "مجتمع ابر میان ستاره ای تائوروس- اوریگا" است که بخش اعظم آن در فاصله تقریبا 40 سال نوری از لبه شرقی خوشه پروین قرار دارد.

با مطالعه چندین ستاره این خوشه،ساختارهای جذبی دیگری نیز کشف شد.وجود یک ابر گازی که در قسمت غربی خوشه قرار دارد و با سرعت 12 کیلومتر در ثانیه(نسبت به خط دید ما) در حال حرکت به سمت آن است کاملا نشان می دهد که یک ابرگازی ثانویه در حال نزدیک شدن به خوشه پروین است.این ابر گازی،علاوه بر ابر گازی است که بنابر مطالعات دهه هشتاد میلادی،سالها قبل با خوشه پروین برخورد کرده  و بقایای آن در بین ستارگان خوشه پراکنده شده بود.