ساخت ماکت مدل و ماکت فضاپیماها


مدل و ماکت فضاپیماها

ساخت ماکت نه تنها یک سرگرمی، بلکه یکی از پردرآمد ترین شغل ها به شمار می آید. اغلب طرح ها و پروژه های بزرگ پیش از آنکه به مرحله اجرا درآیند در غالب ماکت هایی پیاده سازی می شوند. علاوه بر این ساخت ماکت های فضایی یک راهکار بسیار ساده و آموزنده برای آشنایی با فضا و به خاطر سپردن ماموریت های فضایی به شمار می آید.

خبر خوب اینکه امکان دانلود رایگان صدها ماکت حرفه ای برای شما فراهم شده است. این ماکت ها شامل ماموریت های گوناگون فضایی، شاتل ها، مدارگردها، فضاپیماها، هواپیماها، ربات ها ... و حتی ماکت های علمی-تخیلی می باشند. ساخت این ماکت ها در سطوح گوناگونی است، برخی آسان و برخی بسیار مشکل. در توضیحات مربوط به ماکت عددی بیان شده که یک مبنای نسبی در تعیین میزان درجه سختی در ساخت ماکت می باشد. برای مثال درجه سختی 9/10 به این معناست که ساخت این ماکت بسیار دشوار است و عدد2/10  معناست که ساخت ماکت مربوطه آسان است. همچنین عددی که به عنوان مقیاس به هر مدل داده شده است، نشان دهنده اندازه ماکت در مقایسه با فضاپیمای واقعی است.  به عنوان مثال 30/90 به این معناست که اندازه مدل واقعی 3 برابر از ماکت ساخته شده بزرگتر است.

 

مراحل ساخت آسان است. طرح های مربوط به هر ماکت را چاپ نمایید و سپس بر اساس الگوهای مشخص شده شروع به ساخت نمایید.

برای دانلود هر ماکت بر روی اسم آن که در ادامه آمده کلیک نمایید و یا مستقیماً به بخش ماکت های فضایی در سایت نجوم ایران مراجعه نمایید.

 

 

ماکتGemini-Titan II

ماکتMercury capsule

ماکتlunar surveyor

ماکتOrion spacecraft

ماکتSalut6 Soviet space station

ماکتVoyager probes

ماکتVentureStar X-33 RLV

ماکتMir space station

ماکتLUT Tower

ماکتSaturn SA-5

ماکتMonkey spacesuit

ماکتMars rovers

ماکتLSAM

ماکتDelta IV heavy lifter

ماکتISS

ماکتSkylab

ماکتMars Viking lander

ماکتHL10 lifting body

ماکتA9/A10 "Amerika" rocket

ماکتSpartan ABM missile

ماکتsmall Shuttle

ماکتshuttle stack

ماکتHeavy lifter Rocket

ماکتLaunch Vehicle

ماکتPegasus

ماکتPegasus rocket in Hyper X formation

ماکتMuseum-quality Saturn V

ماکتAvro arrow

ماکتMars rocket

ماکتAriane V

ماکتDelta IV Medium rocket

ماکتCEV launcher

ماکتOrion mission

ماکتlaunch tower

ماکتAres V rocket

ماکتAres I وAres V

ماکتJupiter 120 وJupiter 232

ماکتShuttle Derived Heavy Launcher

ماکتBlack Brant II

ماکتTitan III rocket

ماکتSaturn 1B وSoviet Soyuz rocket

ماکتDC-X

ماکتHubble

ماکتanti-balistic missile

ماکتHibex

ماکتX-34

ماکتX-37B spacecraft

ماکتorion

ماکتARES rocket

ماکتstomp rocket

ماکتstomp rocket series

ماکت مجموعه راکت ها

ماکتfalcon X

ماکتVoyager Outer-galactic spacecraft

ماکتPioneer 10 , 11

ماکتlifting body

ماکتSoho spacecraft

ماکتMagellan space probe

ماکتmars reconnaissance orbiter

ماکتF5D Skylancer

ماکتJames Web Space telescope

ماکتRanger lunar Probe

ماکتLunar Prospector Probe

ماکتLunar Orbiter

ماکتLRO-LCROSS stack

ماکتClementine satellite

ماکتHilten

ماکت هایapollo, test craft, skylab, crawler-transporter

ماکتMariner 10

ماکتSolar Probe

ماکتSPaceX F9 rocket

ماکتWide-field Infrared Survey Explorer

ماکتLUT وSaturn 1B rockets

ماکتCassini-Huygens spacecraft

ماکتSojourner

ماکتSagan Station

ماکتCOBE satelite

ماکتWMAP probe

ماکتIBEX solar telescope satellite

ماکتShuttle Astronaut

ماکتmars sciencel lab

ماکتshuttle collection

ماکتJuno Spacecraft

ماکتTaurus II rocket

ماکتNASA SLS launch vehicle

ماکت حاملMars Science Laboratory

ماکتsolar dynamics Observatory satellite

ماکتAriane V european rocket

ماکتAriane 5 rocket

ماکتVulcan Rocket

ماکتRussian moon lander

ماکتSaturn Rocket

ماکتlaunch tower from ESA's Ariane line

ماکتShuttle Transport System

ماکتRussian Spacecrafts

ماکتproton rocket

ماکتSoyuz rocket

ماکتATV

ماکتACTS

ماکتSoho spacecraft

ماکتESA Telescope

ماکتRobot B-9

ماکتThe nautilus

ماکتRegult battle pod

ماکتDr strangelove

ماکتBattlestar Galactica Cylon Raider

GULF OIL LEM

Apollo 4

Apollo11

Apollo

Shuttle stack 2

Solid rocket

VentureStar X-33

Saturn V rocket 2

Delta7 Shuttle

ماکتBattlestar Galactica BSG

ماکتBattlestar Colonial landram

ماکتBattlestar Colonial Snowarm

ماکتBattlestar Scarlet Viper

ماکتStar Treks USS Defiant

ماکتRocketship XM

ماکتStar Trek

ماکتVulcan Shuttle

ماکتStar trek enterprise 1701D

ماکتStarWars N2 fighter

ماکتspaceplane from '2001: A space oddessy'

ماکتLittle Joe II

ماکتbridge from star trek TOS

ماکتFlying sub

ماکتSS Botany Bay

ماکتNSEA Protector from "GalaxyQuest"

ماکتtravel pod

ماکتX-wing craft

ماکتATST from Star Wars

ماکتRomulan Warbird

ماکتMoon ship

ماکتHornet

ماکتApollo1 , AS-201, AS202 , LC-34 launch platform

ماکتstar trek ship

مدل و پوستر حرکت آپولو

ماکتthe phoenix

ماکتMartian War machine

ماکتISSCV

ماکتISSCV from 'space above and beyond'

ماکتHako Star Trek

ماکتTerrestrial Voyager

ماکتThe sunprobe

ماکتTin Toy Rocket

ماکتlaunch base

ماکتDarth Vadar's tie fighter

ماکتlifting body

پوسترSaturn V

ماکتdeformed tank

ماکتcollection of trucks

ماکتamazing trucks

ماکت سیستم حمل بار

ماکتhydraulic crane

ماکتcontainer crane

ماکتpaper airplane

ماکتorigami style plane

ماکتBoeing 707

ماکتTellurian Orrery

ماکتSaturn V F1 Engine

ماکتSaturn V thrust structure

ماکتThe J2 rocket

ماکتSaturn V

ماکتApollo capsule parachute

ماکتEnhanced Saturn V

ماکتford

ماکتNF104

ماکتrocket

ماکتSaturn V Base

ماکتSaturn I وSaturn IB Base

ماکتconstruction crane

ماکت انواعbase

ماکت های ساده و لانچرها

ماکتOrion nuclear

ماکتfighter plane

ماکتASTP Saturn 1B

ماکتLZ 13 Zeppelin

ماکتGoddard L-10

ماکتGemini capsule

ماکتGoddard L-13

ماکتGoddard L-14

ماکتGoddard diorama

ماکتVon Braun A-2 Rocket

ماکتV2 A4 v. 4 Prototype

ماکتUS V2 no. 59

ماکتBumper-Wac

ماکتHermes RV-10

ماکتMartin RTV-N-12 Viking 7

ماکتMartin RTV-N-12-a Viking 10

ماکتVanguard TV-1

ماکتVanguard TV-0

ماکتVanguard (6 models)

ماکتThor-Able I (Pioneer)

ماکتThor-Able II (Tiros)

ماکتThor-Delta #11 (Telstar 1)

ماکتPencil rocket

ماکتRhohini RH-75

ماکتBlack Knight

ماکتBlack Arrow

ماکتBlue Streak

ماکتAriane 1

ماکتAriane 2

ماکتAriane 3

ماکتAriane 44LP

ماکتSputnik

ماکتPioneer 1

ماکتTIROS 1

ماکتA-1 Asterix

ماکتMimosa

ماکتAriane 1 simulation

ماکتSaturn 1B

ماکتAIM-4D FALCON

ماکتDIRECT Jupiter 120/232

ماکتKlingon Scout Ship

ماکتnial heavy fighter

ماکتTie interceptor MFP

ماکتBattlestar Galactica Viper

Opportunity and Spirt

Orion spacecraft

Tons Saturn V part1

Tons Saturn V part2

Tons Saturn V part3

Pegasus rocket in Hyper X

Satellite Launcher

Stargazer Launch Vehicle

Gulf LEM 1

Small shuttle

 

 

 

                                                   x  

 

 

( توجه: هرگونه استفاده از این ماکت ها در مراکز و نمایشگاه ها، بدون کسب اجازه رسمی از سایت نجوم ایران غیرمجاز است. )

 

 

منبع : سایت نجوم ایران

گردآوری و تنظیم از شیوا خسروی