اخبار اخبار ناسا


ناسا

پرتاب NOAA-N Prime

دلتا II حاوی NOAA-N Prime  در ششم فبریه 2009 به وقت 2:22ٌ غربی و 5:22ٌ شرقی از مجتمع 2 پرتاب فضایی پایگاه نیروی هوایی واندربرگ کالیفرنیا پرتاب شد. در طول شب و اوایل صبح شمارش معکوس به آرامی و بدون هیچ مشکلی انجام گرفت. نه سفینه و نه وسیله پرتاب ULAD II یا (United Launch Alliance Delta II) هیچ کدام مشکل تکنیکی نداشتند و شرایط آب و هوایی نیز مساعد بود.

شمارش معکوس و پرتاب به وسیله اداره برنامه ریزی سرویسهای پرتاب ناسا در مرکز فضایی کندی (Kennedy) واقع در فلوریدا برنامه ریزی شده.

ادامه مطلب ...
 
صفحه 5 از 5