فیلم و انیمیشن منظومه شمسی


پرتاب IBEX

جورج دیلر   ، فرمانده برنامه سرویس های پرتاب:« سه... دو ... یک... آماده پرتاب»

مرکز کنترل عملیات:  Pegasus با ماموریت IBEX همراه است.

Pegasus در امنیت است.

مرحله اول احتراق

دیلر  : احتراق راکت Pegasus دارای IBEX 

مرکز کنترل عملیات: LC-PLT . راکت Pegasus مافوق صوت. وضعیت طبیعی. آخرین قسمت مرحله اول موتور فشار.

ادامه مطلب ...