پرتاب IBEX

جورج دیلر   ، فرمانده برنامه سرویس های پرتاب:« سه... دو ... یک... آماده پرتاب»

مرکز کنترل عملیات:  Pegasus با ماموریت IBEX همراه است.

Pegasus در امنیت است.

مرحله اول احتراق

دیلر  : احتراق راکت Pegasus دارای IBEX 

مرکز کنترل عملیات: LC-PLT . راکت Pegasus مافوق صوت. وضعیت طبیعی. آخرین قسمت مرحله اول موتور فشار.


دیلر  : سوختن راکت هنگامی که از قسمت سر L-1011 جدا می شود را ببینید.

مرکز کنترل عملیات: وضعیت 180 درجه و با سرعت تقریبا 1500 مایل بر ساعت. FAS به خوبی کار می کند. تمام سیستم ها طبیعی هستند.

دیلر  : از رادار دور برد نوری در Kwajalein ، به طرف ابرها.

مرکز کنترل عملیات: مرحله دوم TVC روشن شد، مرحله دوم ولتاژ TVC قطع شد. وضعیت طبیعی است.

مرحله اول جداسازی. مرحله دوم احتراق. - وضعیت وسیله طبیعی است.

سیستم های قدرتی طبعی است. مرحله دوم سوختن حداقل 70 ثانیه طول خواهد کشید.


 


 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید

منبع: www.noojum.com

ترجمه شده از سایت رسمی ناسا توسط نعیمه موحدی