نرم افزار Moon Phase Calculator

اين برنامه به شما اجازه ميدهد كه فازهاي مختلف ماه را در هر زماني در گذشته يا آينده محاسبه كنيد و همچنين زمان ديده شدن ماه كامل را نيز بيابيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران