نرم افزار Aberrator

برنامه اي براي آزمايش تمام عيوب رايج تلسكوپها. مثل آستيگماتيسم، كما و ...

 

منبع : سایت نجوم ایران