نرم افزار AstroCalc

این نرم افزار مكان سياره ها را تخمين ميزند و شكل ظاهريشان را نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران