نرم افزار Nightcal


نرم افزار Nightcal

اين برنامه طراحي شده تا تقويمي ماهانه بسازد تا به كاربر بگويد كه چه زماني هوا تاريك ميشود، چه زماني ماه طلوع يا غروب ميكند و ماه به چه شكل خواهد بود اگر در آسمان ديده شود.

 

منبع : سایت نجوم ایران