نرم افزار Nightcal

اين برنامه طراحي شده تا تقويمي ماهانه بسازد تا به كاربر بگويد كه چه زماني هوا تاريك ميشود، چه زماني ماه طلوع يا غروب ميكند و ماه به چه شكل خواهد بود اگر در آسمان ديده شود.

 

منبع : سایت نجوم ایران