نرم افزار SkyAtlas

نرم افزار ي براي هر كسي كه ميخواهد بداند چگونه بايد صور فلكي و ديگر اجرام فضايي مختلف ار قبیل ستارگان، كهكشانها، سحاب ها و سياره ها را شناسی کرد.

 

منبع : سایت نجوم ایران