کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Dan’s Astronomy Software


نرم افزار Dan’s Astronomy Software

نرم افزاری که اطلاعات جامع و نیر برنامه های مرتبط با مشتري، زحل و كسوفهاي ستاره هاي دوتایی را در اختیار شما قرار میدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران