نرم افزار Orbiter

اربيتر يك شبيه ساز واقع گرايانه از فضاست كه از فيزيك خاص براي مدل سازي حركات سياره اي و جاذبه و پرواز فضاي آزاد و جوّي استفاده ميكند. به کمک این نرم افزار میتوانید با منظومه شمسی آشنایی کامل پیدا کرده و سفری مجازی در منظومه شمسی داشته باشید.

 

منبع : سایت نجوم ایران